Vyberte stránku

Vše, co potřebujete vědět o dědictví cenných papírů

10. 09. 2021

Otázku „co se stane s dluhopisy, pokud zemřu?“ dostáváme poměrně často. Rozhodli jsme se proto shrnout vám vše potřebné o dědictví cenných papírů v tomto článku.

Standardní postup dědění je stanoven v občanském zákoníku. Dědické řízení obecně vede vždy pověřený notář. Dluhopisy, stejně jako akcie patří do majetku zesnulého. V tomto případě hovoříme o takzvaném investičním nebo kapitálovém majetku. Výsledkem dědického řízení je usnesení, v němž je jasně uvedeno rozdělení majetku mezi oprávněných dědiců.

Do doby ukončení dědického řízení a dodání usnesení jsou nadále vypláceny úroky a výnosy na účet zesnulého, a to až do zrušení účtu a provedení vlastnických práv. Dědic tak v žádném případě ani v této přechodné lhůtě o majetek nepřichází.

Pohřeb muži nesou rakev

JAK NA KAPITÁLOVÝ MAJETEK NEZAPOMENOUT

Dostanou se dluhopisy a akcie do dědického řízení automaticky? Může nastat situace, že dědic o existenci dluhopisů v listinné podobě neví. Tato situace nastává poměrně často. Investor jednoduše tuto skutečnost zapomene nebo nechce říct rodině, případně smrt přijde neočekávaně. Doporučujeme proto vždy převést tzv. lustraci bankovního účtu, na kterém se může objevit platba za zakoupený dluhopis, případně výplata úroků.

Podobně se postupuje i v případě cenných papírů. V tomto případě může notář požádat o výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů.

POSTUP PŘEVODU LISTINNÝCH DLUHOPISŮ NA DĚDICE

Po tom, co máte v ruce oficiálně usnesení o dědictví listinných cenných papírů, kontaktujte emitenta, tedy společnost, která ceniny vydala. Na základě výsledků dědického řízení emitent převede dluhopis na oprávněného dědice.

Převodem vlastnických práv na dědice je třeba udělat změny i v evidenci vlastníků cenných papírů. Emitent tedy podle usnesení z dědického řízení změní jméno, adresu, datum narození a číslo účtu pro vyplácení výnosů, případně jistiny. Na nabyvatele tak okamžitě přecházejí i práva spojená s výplatou úroků, dividend nebo jistiny.

České koruny mince a bankovka

POSTUP PŘEVODU ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Pokud dědic na základě usnesení z dědického řízení nabyl vlastnická práva k zaknihovaným ceninám, je třeba kontaktovat obchodníka s cennými papíry. V prvním kroku dědic otevře u obchodníka účet, na který následně obchodník provede zděděné cenné papíry. Dědic má pak právo nakládat s ceninami podle svého uvážení, buďto si je ponechá, převede nebo prodá a účet může zrušit.

SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH SKUTEČNOSTÍ NA ZÁVĚR

Pokud se rozhodnete zhodnotit své finanční prostředky investováním do cenných papírů buďte si jisti, že i po vaší smrti nárok na majetek nezaniká a v dědickém řízení se automaticky převádí na oprávněné dědice.

Dědicem vždy doporučujeme prověřit si několika různými cestami stav možného kapitálového majetku tak, aby se do dědického řízení dostaly všechny vlastněné položky.

Přečtěte si také

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

4 základní mýty, se kterými se setká investor do dluhopisů

Vložení finančních prostředků do různých druhů investičních produktů je často doprovázeno nepravdami a nepřesnými informacemi. Sepsali jsme proto 4 nejčastěji mýty o dluhopisech, se kterými se v rozhovorech s vámi setkáváme. 1. Mýtus: Dluhopisy jsou příliš rizikové,...

číst více