Vše, co byste měli vědět o dluhopisech

7. října 2021

Dluhopisy, obligace, bondy… Mají mnoho názvů, avšak význam je jeden. Podobně jako např. akcie nebo podílové listy, jsou dluhopisy druhem cenných papírů, které investorovi nabízí možnost zhodnotit své finanční prostředky a pro vydavatele (tzv. eminenta) jsou zase možností, jak si výhodným způsobem dlouhodobě zabezpečit zdroj financování svých podnikatelských aktivit. Eminent tak nemusí žádat oficiální instituci – banku o klasickou půjčku, ale může tak získat finance z řad veřejnosti.

V článku si ozřejmíme jak fungují dluhopisy, kde a proč je nakupovat, jaké mají výhody a nevýhody, jaká zde platí pravidla a mnohem více.

Dluhopis je jeden z druhů investičních nástrojů, je to tedy forma investice, často finančně dostupná i běžnému člověku, ale stejně tak i movitějším investorům. Jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé investory, nebo jako nástroj diverzifikace (rozšíření portfolia do různých investičních instrumentů, produktů, projektů či sektorů, aby se tak rozložilo, minimalizovalo riziko) či instrument protiinflační, kdy uložení peněz do dluhopisu díky výnosům alespoň snižuje působení inflace (všeobecný růst cenové hladiny v čase). V lepších případech by ji  však měl předčít.   

Dluhopisy 1

Specifika dluhopisů

Porozumět tomu, jak fungují dluhopisy, je možné jen na základě znalostí toho, co dluhopisy jsou a na základě jakých mechanismů pracují. To by vydalo na samostatný článek, zde však rozebereme jenom ty základní z nich. 

Dluhopisy mají několik charakteristik. Každý má svou tržní cenu. To je cena, kterou stanovuje burza, na které je dluhopis možné obchodovat (pozor, ne každý dluhopis je možné obchodovat). Dále je zde jmenovitá ( tzv. nominální, angl. par value) hodnota, což je hodnota, kterou obdrží investor v době splatnosti (též maturita). To je předem určená doba, ve které na rozdíl od akcií vyplatí eminent kupujícímu investované peníze. A pak je zde emisní kurz, což je zase cena, za níž je dluhopis při jeho vydání emitentem (tedy při emisi) prodáván investorům. 

Proč investovat do dluhopisů? Dluhopisy kupují investoři proto, že je s jejich držením spojena pravidelná výplata takzvaného kupónu, úroku ze zapůjčené částky. Úrok bývá u různých dluhopisů vyplácen různě, např. jednou do roka, pololetně, ale i čtvrtletně, či dokonce měsíčně. Právě dle tohoto kritéria dělíme dluhopisy na krátkodobé (mají splatnost obvykle do jednoho roku), střednědobé (splatnost se pohybuje mezi jedním až deseti roky) a dlouhodobé (nad deset let). Existují dokonce i dluhopisy bez uvedené splatnosti, tzv. perpetuální. Jsou vydávány na neomezeně dlouhou dobu a tudíž jsou z nich investorům výnosy vypláceny nepřetržitě.

Zde si tedy už můžeme začít všímat výhody dluhopisů. Jednou z nich je právě jistota pravidelného finančního toku, s kterou se dá počítat a příp. pracovat v dalších investicích.

V době splatnosti může eminent vyplácet jednorázově nebo ve splátkách, v jiných případech si také může vyhradit právo na předčasné splacení dluhopisu.

Dluhopisy mají tudíž pevná pravidla: pevně stanovenou nejen jejich nominální hodnotu, ale také termíny výplat úroků. Co se však týče úroku (kuponový výnos), ten nemusí být nutně pevný některé dluhopisy mají úrok proměnlivý, další nemají žádný. V tomhle tkví pro mnohé další výhoda dluhopisů – jejich předvídatelnost. A jelikož je vyplácení výnosů určeno ke konkrétním datům (splatnost), vyplývá nám z toho základní odlišnost mezi dluhopisem a akcií – výnos akcií se váže na obchodní úspěchy akciové společnosti, výnos dluhopisu je předem stanovený. Z tohoto hlediska bývají proto dluhopisy považovány za konzervativní investiční instrument.

Dluhopisy se obecně a na první pohled mohou jevit jako investice bezpečná a přímočará.

Na druhé straně je však potřeba mít na paměti, že každá investice se sebou vždy nese určité riziko a to bývá přímo úměrné výnosu.

O tom však budeme více mluvit v dalších článcích.

Dluhopisy 8

Druhy dluhopisů

Existuje mnoho způsobů kategorizace bondů. Dluhopisy se dělí hlavně podle toho, jaká instituce je vydává. Proto rozlišujeme státní, komunální a korporátní dluhopisy.

Státní dluhopisy, pokud se omezujeme jen na pole dluhopisů, se sebou obnáší nejnižší míru  riziku. Emisi státních dluhopisů zajišťuje stát, a ten je taky ručitelem jejich řádného splacení. Současně z nich však plyne nižší úrok, tedy výnos, protože platí logické investorské pravidlo, že čím nižší risk, tím nižší výdělek (či potenciální prodělek). Ta samá úměra platí i naopak. Státní dluhopisy jsou v roce 2021 pro většinu uživatelů již nepříliš atraktivní investicí, právě pro svůj nízký výnos kolem 0,5 – 3 %. 

Dále jsou zde podnikové nebo-li korporátní dluhopisy, které už na sebe vážou vyšší výnosy. Tato skutečnost se promítá do různých rizik spojených s podnikáním, např. riziko, že zkrachuje celá společnost. Výhodou této obligace může být, že v případě krachu jsou majitelé dluhopisů (investoři) vyplácení před akcionáři (majiteli firmy). Výjimkou ovšem je případ tzv. podřízených dluhopisů, které výplatu investorů odkládají až na poslední místo.

Komunální (municipální) dluhopisy jsou podobné státním. Rozdíl je v tom, že je vydává vždy menší správní jednotka než stát. Typicky jde o města nebo obce, případně i kraje. Emitent v takovém případě za dluhopis ručí svým majetkem.

Obligace vydávají také banky. Bankovní dluhopisy pak reprezentují zvláštní druh korporátních dluhopisů, které je emitují proto, aby obdrželi finanční zdroje na delší dobu. Emisi a prodej dluhopisů si mohou banky zprostředkovat samy.

Dalším pohledem na to jak dělit dluhopisy do různých skupin je to, jaká je jejich stanovená doba splatnosti.Toto jsme si však už popsali výše. Druhy dluhopisů jsou opravdu rozmanité a vybrat si může opravdu každý. Možná se taky ptáte jeké druhy jsou kandidáty na ty nejvýhodnější dluhopisy. Zde vás musíme sklamat, protože neexistuje univerzální dluhopis, který by vyhovoval všem. Ak by tomu tak bylo, nebylo by na trhu tolik druhů. Každý má své za i proti a je vhodný pro toho nebo onoho investora. Stejně tak jako neexistuje jen jeden typ investora (např. pouze konzervativní nebo dynamický).

Forma dluhopisů

Bondy mohou mít také různou formu. Buď jde o dluhopisy na jméno, tzn., že jsou vázané na danou osobu a je možné je převést na jinou osobu přepsáním. A potom existují takříkajíc dluhopisy na doručitele, kdy je může spravovat osoba, která je skutečně vlastní.

Práva majitelů dluhopisů

Jakmile se stanete držitelem obligace vyplývají vám z toho následující práva:

 • Máte právo na splacení jistiny.
 • Právo na výnos z držení obligace.
 • Právo na případnou výměnu za jiný bond, akcii či jiný cenný papír.
 • Právo na případný úpis nových akcií vydavatele dluhopisu.
 • Práva z dluhopisů přecházejí zpravidla na dědice. Existují ale i výjimky, např. nepřevoditelné obligace, kdy je potřeba se informovat v emisních podmínkách o tom, jak v případě smrti majitele dluhopisu postupovat. Práva jsou nepromlčitelná do 10 let ode dne splatnosti.
 • Další práva a také povinnosti musí být podrobně popsána v emisních podmínkách.
 • Více o dědictví cenných papírů se dozvíte zde.
Dluhopisy 2

České státní dluhopisy 

Dluhopisy představují v ČR populární formu investování. ČR emituje nejvíce bondy dlouhodobé, s maturitou pohybující se mezi deseti až patnácti lety. Ve vyjímečných situacích je možné narazit i na bondy s delší splatností. Česká právní úprava však omezuje maximální splatnost na 50 let.

V roce 2018 jsme zažili výročí 100 let založení republiky. Při této příležitosti vydala ČR několik emisí Dluhopisů Republiky s maturitou šest let, které mohly skupovat pouze fyzické osoby. Jedná se o tzv. protiinflační dluhopisy.

Je vhodné si být vědom toho, že dva státní dluhopisy nejsou stejné. Obecně je možno říct, že vložit své peníze do dluhopisů ČR je bezpečným krokem. Pokud by však byl eminentem menší či méně stabilní stát, kde hrozí riziko finančního bankrotu nebo jeho zániku, tak tvrzení o bezpečnosti této investice neplatí. 

Dluhopisové fondy

Existují různé subjekty, které zprostředkovávají a spravují tzv. dluhopisové fondy. Investor v nich může bondy nakupovat a vybrat si tak často z variety mnoha druhů. Je to jeden z oblíbených a jednoduchých způsobů jak může vstoupit do světa investic i běžný investor z řad laiků. Dluhopisové fondy totiž svou různorodostí dluhopisů rozkládají riziko (tudíž diverzifikují), čímž se pro investování chtivé zvyšuje jak bezpečnost svého vkladu, tak jeho zaručený (garantovaný) výnos. V našich končinách příležitost investice do fondů typicky nabízejí mnohé banky, nebo specializované instituce. 

Dluhopisy a daně

Pokud se chystáte na nákup dluhopisů je potřeba si hlídat jednu věc, a to jestli emitent sídlí v ČR, nebo ne.

V případě, že ano, vydavatel je povinen úroky zdanit ještě před jejich vyplacením. Investor tak zaplacení daně může vypustit z hlavy. Jinými slovy tento typ bondů nepatří do každoročního daňového přiznání.

V druhém případě, kdy vydavatel sídlí v cizině, musí 15% daň z příjmu z úroků odvést samotný investor. Více o daňové problematice se dozvíte v tomhle článku.

Dluhopisy a inflace

Jak fungují dluhopisy a inflace? Společným rizikem pro investice do bondů s fixním kuponem je inflační riziko. Neočekávané změny inflace mají za příčinu neočekávané změny kupónových sazeb na trzích a ty ovlivňují aktuální tržní ceny bondů. Pokud držitel takový dluhopis prodá, když úrokové sazby neočekávaně rostou a cena obligace klesá, může utrpět ztrátu. Pokud však i v této situaci drží obligaci až do lhůty splatnosti, takové ztrátě se vyhne. V datumu splatnosti inkasuje částku, kterou do nákupu vložil, a taky získá úroky za celou dobu investice.

Pokud by ovšem míra inflace byla po celou dobu investice vyšší než očekávaná, utrpí z dané investice reálnou ztrátu. Taková ztráta nastává pokud kupní síla investovaných peněz včetně inkasovaných úroků (po odečtení inflace za období investice) po skončení investice je nižší než kupní síla původně vložených peněz. Jedná se o tzv. inflační riziko.

Dluhopisy 3

Diverzifikace

Dluhopisy jsou zároveň výborným způsobem, jak diverzifikovat své investiční portfolio a lépe ho tak ochránit před všemi riziky. Nedá se říci, že na účely diverzifikace jsou nejlepší dluhopisy, rozhodně by však ve vašem portfoliu neměli chybět. Investovat do dluhopisů můžete začít od pár 1000 až po desítky 1000 000 Kč. Hranice jsou téměř neomezené a záleží pouze na vašich finančních možnostech.

Diverzifikace vám však nedá 100%-tní jistotu, že o své peníze nikdy nepřijdete. Riziko však rozloží do té míry, že se jeví jako nejlepší možnost ochrany a zhodnocení vašich peněz.

Důležité je si uvědomit, že i kombinování investičních produktů je nutné, protože jednotlivé instrumenty na výkyvy trhu reagují různým způsobem.

Proč je potřeba diverzifikovat? Představte si, že máte nakoupené akcie nebo obligace převážně v logistickém odvětví. Najednou přijde pandemie korona viru, která razantně omezí možnosti cestování. K tomu se připojí stávky nespokojených zaměstnanců a případně i zvýšení cen pohonných hmot. Jaký to má důsledek? Pro váš kapitál to znamená hotovou katastrofu.

Kolik akcií nebo bondů je potřeba k efektivnímu zhodnocení? Investovat prostředky v menších objemech je lepší řešení, než je nechat ležet na běžném účtu bezúčelně, protože tyto peníze užírá inflace, která se dnes pohybuje až kolem 4% a tím se postupně znehodnocují. Rozhodně je tedy lepší přikoupit alespoň jeden kus dluhopisu, než žádný. Pravidelné investování je tedy taky namístě. Pro co nejlepší investiční výsledky se doporučuje postupně rozložit riziko do přibližně 15-20 dluhopisů v různých sektorech. Více o diverzifikaci pojednává náš článek.

Dluhopisy 4

Jak investovat do dluhopisů

Kde koupit dluhopisy? Státní obligace je možné si zakoupit rovnou od ČNB. Cena jednoho dluhopisu je 1 Kč. Podle oficiálních informací Ministerstva financí je možnost bondy koupit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Tržiště

Pro soukromé obligace existují různá tržiště dluhopisů, kde je možno provést nákup dluhopisů. Jsou také známé jako brokeři. Jde zde o mimoburzovní obchodování, kdy spolu obchodují napřímo vydavatel a držitel, kteří si určují podmínky. Nicméně, není to zrovna úplně transparentní obchodování, jelikož jednotlivé transakce nejsou nikde viditelné.

Crowdfunding

Crowdfunding (z angl. financování davem) či-li skupinové investování menších částek do většího počtu subjektů, tak aby se postupně naplnila vytyčená cílová částka se stává mezi širší veřejností více a více dostupnější. Proto se tento koncept stává čím dál víc populárním způsobem jak investovat do firem. Tyto investice mají dále několik druhů dle odměny, kterou získají přispívající:

 • charitativní
 • dluhový
 • podílový
 • odměnový

Dluhový typ je právě forma dluhopisu. Světoznámými platformami jsou Kickstarter nebo Indiegogo a v ČR jste už možná slyšeli o HitHitu, Donio, Fundliftu a dalších.

Burzy

Nákup dluhopisů lze ale taky realizovat na burzách a veřejných trzích, kde můžete kupovat bondy od jiných držitelů. Dluhopisy se dají totiž kdykoliv prodat a koupit od jiných majitelů. Díky tomu jsou investiční možnosti mnohem širší.

Nemusíte být zrovna profesionál, abyste dokázali provést vlastní průzkum dluhopisů a kupovali nejlepší dluhopisy.

K veškerým znalostem, terminologii a někdy složitějším mechanismům spojeným s dluhopisovými trhy se dá dostat díky pár jednoduchým strategiím a několika užitečným web stránkám.

Většinu práce pro vás mohou vykonat analytici obligací či úvěrové agentury. Šikovný investor do dluhopisů proto potřebuje pouze vědět, kde získávat a jak interpretovat informace, které již jsou k dispozici. Proto je na zvážení nechat správu (dluhopisového) portfolia na odborníkovi z branže z dobrými výsledky.

Dluhopisy 5

Výhody dluhopisů

Dále je důležité přehledně rozebrat výhody a nevýhody tohoto oblíbeného nástroje. Nejdříve se podíváme ne jejich plusy:


1. Ve srovnání s akciemi je jednodušší odhadnout budoucí výnosy a jejich výši. V případě pevných úroků tak poskytují předvídatelné cashflow, s kterým se dá dále pracovat, třeba práve na účely dalších investic či diverzifikace. Je zde tedy snadná prognóza výnosů v budoucnosti. Tudíž jednou z největších výhod je, že dopředu přesně víte kolik si vyděláte, jelikož všechny termíny výplat jsou pevně stanoveny.

2. Dluhopis je možno nakoupit na burze nebo v bankách.

3. O vývoji investice máte stálý přehled (k tomu slouží kurzovní lístky, burzy, internet a tisk).

4. V porovnání s akciemi mají dluhopisy nižší výkyvy kurzu. 

5. Zejména u státních a komunálních bondů je výnos pravidelný a jistý. 

6. Ve srovnání s termínovanými vklady či spořícími účty mají dluhopisy vyšší výnos.

7. Obligaci lze prodat na burze před koncem maturity.

8. Některé firmy nabízejí zajímavý vstupní bonus.

Nevýhody dluhopisů

1. Kvůli relativně vyšší nominální hodnotě (25 000 Kč a výše) mohou být někdy pro drobného investora nedostupné.

2. Můžou existovat vstupní poplatky za nákup obligace.

3. V moment, kdy budete chtít dluhopis prodat nemusí existovat velká poptávka a tudíž prodej obligace nebude tak snadný.

4. V případě bondů s fixním úrokem po celou dobu platnosti dluhopisu při růstu úrokových sazeb proděláváte.

5. Dlouhodobé zhodnocení dluhopisů je nižší než u akcií (ale je to vykoupeno menším rizikem).

6. Výnos, hlavě z pohybu kurzu obligace, kolísá v závislosti na úrokových sazbách ČNB.

7.  Investice pouze do jednoho dluhopisu může skončit velkou ztrátou (proto je namístě spomínaná diverzifikace).

8. Korporátní dluhopisy jsou riskantnější investice (podnikatelský záměr nemusí být úspěšný a podnik tak nemusí být schopen splácet).

9. Zisky z pohybu kurzu v případě držení bondu po dobu kratší než 6 měsíců podléhají dani z příjmu.

10. Zdanění úroků.

11. Je zde riziko změny měnového kurzu v případě investic do cizoměnových obligací.

12. Dluhopis je nutno držet minimálně 3 roky, aby jste nemuseli platit daň z příjmů vyplívající z rozdílu mezi nákupní a vyšší prodejní cenou.

Dluhopisy 6

Nejlepší dluhopisy

Existují takové? Nejlepší dluhopisy jsou ty od silných firem, které mají v plánu se prodejem cenných listin dále rozvíjet. Takovéto společnosti ale také nemají důvod prodávat obligace příliš draho, jelikož lehce najdou věřitele.

Investor, který chce od obligací více se musí rozhodnout více riskovat. Tak zvané „High-Yield“ (vysokovýnosové) dluhopisy patří často začínajícím nebo zranitelným firmám a vládám, které dostali rating spekulativního stupně. Aby o ně měli investoři zájem, musí nabídnout bondy s vyšším úrokem, a to nejčastěji kolem 5- 10 %. To sice zní jako na jednu stranu atraktivní nabídka, na druhou stranu skýtá samozřejmě větší riziko, že vydavatel nebude schopný své závazky splácet.

Výnosy zároveň ovlivňuje i doba splatnosti. Čím déle peníze emitentovi zapůjčíme, tím vyšší výnos nám to potenciálně přináší. Krátkodobé půjčky jsou méně rizikové a zároveň méně výnosné.

Ta správná investiční strategie je na důkladném rozmlyslení, průzkumu trhu a příp. poradě s investičním profesionálem.

Desatero investování do dluhopisů

 1. Vyhodnocení všech rizik

Investor by měl každou peněžní transakci či investici uskutečnit až po zralé úvaze a v tom případě, že rozumí všem rizikům, která to s sebou přináší, a je ochoten je akceptovat.

 1. Diverzifikace portfolia

Staré známé „nevkládej všechna vajíčka do jednoho košíku“ je stále platné. Riziko se omezuje budováním diverzifikovaného portfolia. Investor by jednoznačně neměl vkládat všechen svůj kapitál či jeho drtivou většinu do jedné investice.

 1. Výnos je přímo úměrný riziku

Investor musí být obzvláště na pozoru v situacích, kdy se nabídka na první pohled jeví velice výhodně, typicky pokud nabízený dluhopis disponuje velmi vysokým úrokem. Předmětem vaší pozornosti by měli být proto taky jiné druhy dluhopisů, protože různé druhy skýtají různá rizika.

 1. Kreditní (úvěrové) riziko emitenta

Vyplývá z neschopnosti nebo neochoty firmy splatit své závazky. Obzvláště na pozoru je potřeba být u vysokoúrokových dluhopisů.

 1. Dluhopisy nejsou pojištěny

Když eminent nesplácí jistinu či úroky, není možné se obrátit na Garanční systém finančního trhu. Investor s nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent jistinu splatil spolu s domluvenými kupóny. Držitel tedy dobrovolně akceptuje pozici věřitele a vydavatel pozici dlužníka.

 1. Důkladně si prostudujte emisní podmínky

Před pořízením firemních obligací je nanejvýš důležité se obeznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem (prověrka informační důvěryhodnosti). V těchto dokumentech naleznete nejen všechny důležité podmínky pohromadě, ale mohou zde být i ustanovení, které zvyšují rizikovost daných dluhopisů. Kupříkladu, že pohledávky majitelů obligací budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až na posledním místě, nebo takové ustanovení, které snižují atraktivitu výnosnosti. Např. právo vydavatele splatit bondy předčasně, či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelný výnos.

 1. ČNB – kontrolní orgán finančního trhu

Když uvidíte informaci, že ČNB schválila dluhopisovou emisi, jde pouze o to, že prověřila, zda prospekt pouze splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. Pozor! Existují výjimky, kdy ČNB prospekt neschvaluje: u tzv. soukromých emisí (není je možné investorům nabízet veřejně a u nichž je počet investorů ze zákona omezený na 150) a u veřejných emisí obligací do objemu 1 mil. EUR či jejich ekvivalentu v Kč.

 1. Prověřte si bonitu klienta

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu na finančním trhu. Souvisí s hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům, případně zhodnotit vkládaný kapitál. ČNB ji ze zákona není oprávněna při emisi prověřovat u emitenta. Pravděpodobnost dlužníka dostát závazkům, posuzují nezávislé ratingové agentury, které vypracují podrobnou analýzu rizikovosti a stanoví tzv. rating, investiční stupeň. Vypovídá o pravděpodobnosti, že firma své závazky řádně a včas splatí. Není-li takový rating k mání, např. u vysoce úročených podnikových bondů, je na místě aby jste si tuto práci dali sami, protože jsou v sázce vaše peníze.

 1. Riziko nesplacení jistiny

Pokud se vydavatel dostane do finanční tísně, může dojít nejen k tomu, že nebude vyplácet úroky, ale nemusí zvládat splatit ani samotnou jistinu.

 1. Je investice vhodná právě pro vás?

Předtím, než uskutečníte jakékoliv investiční rozhodnutí, vždy udělejte důkladnou rozvahu, která pozůstává z toho, že máte dostatek kvalitních informací, díky kterým můžete vhodnost investice kvalifikovaně posoudit. Pakliže se domníváte, že ano, přistupte k vyhodnocení, jestli je investice vhodná pro vás ve vaši současné finanční situaci.

Dluhopisy 7

Závěrem

Na trhu je mnoho způsobů jak investovat peníze. Pokud se bavíme o dluhopisech, výběr správného druhu od správného emitenta je důležitým krokem, kterému by každý rozumný investor měl věnovat dostatek času a energie, aby si nastudoval důležité informace o dluhopisu samotném i o jeho vydavateli a mohol učinit rozvážné a informované rozhodnutí.

Jaké jsou ty nejvýhodnější dluhopisy? Odpověď není jednoznačná, protože neplatí jeden metr na všechny investory. Každý má v daném čase různé potřeby, kapitál a kvalitu i kvantitu dostupných informací a proto není jeden typ dluhopisu, který by vyhovoval všem. O to podstatnější je prozkoumat diverzitu aktuálně na trhu dostupnou a uvážlivě zvolit ten vhodný právě pro vás, který bude tou další (nebo první) správnou investicí.

Přečtěte si také

Korporátní dluhopisy investování podnikové dluhopisy výnos úrok výhody nevýhody riziko

Korporátní dluhopisy

Proč investovat do korporátních dluhopisů? Potřebujete ochránit úspory před stále dvojcifernou inflací nebo máte zájem o zajímavý přivýdělek? V obou případech může být řešením investice do korporátních

Číst více »
ETF investice 1

ETF investice

Víte, jak investovat do ETF? Chcete ochránit úspory před inflací, spořit na nejistý důchod, získat zajímavý přivýdělek nebo jen zhodnotit své úspory? Klíčem k tomu všemu

Číst více »